Bústia de consultes - Agricultura

Bústia de consultes - Agricultura

Recorde que:

  • Si es tracta d'una queixa, suggeriment o agraïment, tal com es definixen en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, no ha de fer la presentació per mitjâ d'este formulari, sinó a través de la Formulació de queixes/suggeriments/agraïments davant els servicis administratius de la Generalitat Valenciana.
  • Si es tracta d'una sol·licitud d'informació pública, definida com a tal en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, no ha de presentar-la per mitjà d'este formulari, sinó a través de la Sol·licitud d'accés a la informació pública.
  • Si es tracta d'una sol·licitud d'informació ambiental, definida com a tal en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, no ha de presentar la seua consulta per mitjà d'este formulari, sinó a través de la Sol·licitud d'Informació Ambiental.

Se li informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la conselleria competent en matèria de agricultura, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Nom del tractament: Sol·licitud de queixes, agraïments, suggeriments, peticions, contactes i al·legacions.
  • Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de agricultura.
  • Finalitat del tractament: Gestió de queixes,  agraïments, suggeriments, peticions, contactes i al·legacions.
  • Exercici de drets: Té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc19970.
  • Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot obtindre informació més detallada a l'enllaç següent: Registre d'activitats de tractament - Generalitat Valenciana (gva.es)

Buzón de consultas - CIDAM
Prova de verificació