Contacto

Contacto

Se li informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

Nom del tractament: Informació sobre òrgans col·legiats

Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de agricultura.

Finalitat del tractament: Informació sobre òrgans i meses de participació.

Exercici de drets: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en la següent adreça d'Internet: sede.gva.es/va/proc19970

Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en la següent adreça d'Internet: sede.gva.es/va/proc22094, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Pot obtindre informació més detallada a l'enllaç següent: https://gvaoberta.gva.es/va/registre-activitats-de-tractament .

Informació Órgans colegiats
Prova de verificació