Presentació

Presentació

Presentació de l'Unitat d'Igualtat de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

El Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, modificat per Decret 80/2016, d'1 de juliol, del Consell, atribueix a la Unitat d'Igualtat, integrada en el Gabinet Tècnic, les següents funcions:

  1. Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i hòmens.
  2. Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i hòmens.
  3. Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.
  4. Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com analitzar l'impacte dels resultats que la realització ha tingut respecte del gènere, supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.
  5. Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració així com realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.
  6. Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i hòmens.
  7. Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.
  8. Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació amb l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, per mitjà de la formulació de propostes d'accions formatives a la direcció general amb competències en matèria d'igualtat de gènere.
  9. Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que patixen discriminació múltiple, i promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des de la conselleria amb competències en funció pública.

L'Unitat d'Igualttat naix amb el propòsit de l'imprescindible transversalitat que te que impregnar les actuacions de la conselleria per que l'igualta de dones i homens siga real i efectiva.

Vetlar, impulsar, assessorar, supervisar, avaluar, son els verbs que tenim que conjugar entre totes y tots.