Normativa a consultar per la Comissió Europea

Normativa a consultar per la Comissió Europea

En aplicació de l'articule 9.1 del Reglament (UE) núm. 702/2014, haurà de remetre's a la Direcció General de Fons Europeus un resum de la informació relativa a la mesura d'ajuda per a procedir a la seua transmissió a la Comissió mitjançant l'enregistrament en l'aplicació SANI II, o en el cas que el centre gestor estiga donat d'alta en l'aplicació, emplenar el formulari directament en SANI II amb una antelació mínima de deu dies hàbils a l'entrada en vigor del règim d'ajudes. En la informació resumida facilitada s'haurà d'incloure un enllaç a l'adreça d'Internet que d'accés directe al text complet de la mesura d'ajuda.